Warli artist Padmashree Jivya Soma Mashe. Video
Posts

Self Caricature

Self Caricature Self Caricature(Caricature of Harshad Khandare)

Sadhu at Godavari Ghat Ramkund Panchavati Nashik

Sadhu at Godavari Ghat Ramkund Panchavati Nashik Sadhu at Godavari Ghat Ramkund Panchavati Nashik Explore Nashik City : NashikDiary.com

Artist of Datta Mahadik Loknatya Tamasha Mandal

Artist of Datta Mahadik Loknatya Tamasha Mandal Artist of Datta Mahadik Loknatya Tamasha Mandal

Warli artist Jivya Soma Mashe (Video)

Jivya Soma Mashe (Warli artist), Photo by: Harshad Khandare . Warli artist Jivya Soma Mashe Warli artist Jivya Soma Mashe (Video) Source…

Savitribai Phule Pune University

Savitribai Phule Pune University. Savitribai Phule Pune University

Dadar Mumbai from 27th floor

Dadar Mumbai from 27th floor Dadar Mumbai from 27th floor